Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2022 till 131 780 personer, (137 486 var motsvarande siffra 2021). Andelen minskade från 7,9 procent under 2021 till 7,6 procent under 2022. Det är andra året i rad som andelen minskar, och nivån är den lägsta sedan mätningarna startade 2007, meddelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF. Även om förändringarna är små är det angeläget att uppmärksamma att det går åt rätt håll. Men utmaningarna med unga i utanförskap är fortsatt ett samhällsproblem. Den här gruppen drabbas också hårt i spåren av lågkonjunkturen. Goda strukturer för samverkan krävs och många olika aktörer behöver kroka arm för att den positiva trenden ska fortsätta.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar minskade från 7,9 procent under 2021 till 7,6 procent under 2022. Andelen i den yngre åldersgruppen, 16–24 år, minskade under samma period från 5,7 till 5,5 procent.

– Vi kan inte se någon enskild förklaring till minskningen, men en trolig orsak är det förbättrade arbetsmarknadsläget för unga under 2022, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Bland inrikes födda, 16–29 år, minskade andelen unga som varken arbetar eller studerar från 6,2 till 5,7 procent mellan 2021 och 2022. I gruppen utrikes födda kvinnor minskade andelen något, från 15,3 till 15,1 procent. I gruppen utrikes födda män ökade andelen däremot något, från 12,9 till 13,1 procent. Statistiken omfattar även unga som inte aktivt söker arbete. Arbetsförmedlingens mått på ungdomsarbetslöshet gäller endast unga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Denna statistik kan därmed betraktas som det mest omfattande måttet på ungas utanförskap i arbetsmarknadssammanhang.

Personer som är utan arbete och studier under en kortare tid har oftast lättare att komma tillbaka och etablera sig igen. Situationen för unga som hamnat i utanförskap under flera år är mer problematisk och behöver extra omfattande stöd. Att säkerställa full skolgång är en av de viktigaste pusselbitarna. Av de unga som varken arbetar eller studerar saknar 60 procent gymnasieexamen. Detta visar statistik från tidigare undersökningar.

– Många i den här gruppen behöver tidigt stöd i sin skolgång för att klara målen. Det kan handla om stödundervisning, aktivt arbete mot mobbning och annat utanförskap och en strukturerad samordning för den som behöver stöd från flera håll, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

– Det behövs också stöd för att motverka glapp vid övergång mellan grundskola och gymnasium, så att både information och stöd följer med eleven, fortsätter Lena Nyberg.

Unga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, utrikes födda och unga från socioekonomiskt utsatta områden är överrepresenterade bland dem som varken arbetar eller studerar. Samtidigt kan de här faktorerna samverka och förstärka varandra. Det handlar många gånger om unga vuxna med komplexa utmaningar, som behöver stöd från flera aktörer på både lokal och nationell nivå.

– För att lyckas med att förebygga eller bryta utanförskap på ett tidigt stadium, så krävs samarbete mellan lokala myndigheter som kommunens olika förvaltningar, regionen och lokala representanter från statliga myndigheter. Samverkan är en absolut nödvändighet och fler behöver kroka arm i detta. Det pekade vi på bland annat i rapporten Fokus 23, om kommunernas arbete med denna grupp, avslutar Lena Nyberg.

Sammanfattning av statistik över unga (16–29) som varken arbetar eller studerar

Föregående års statistik i parentes:

Antal: 131 780 (137 486)

Andel: 7,6 procent (7,9 procent)

Andel bland kvinnor: 6,7 procent (7,5 procent)

Andel bland män: 8 procent (8,3 procent)

Andel bland utrikes födda: 14,0 procent. (14,0 procent) 15,1 procent bland kvinnor (15,3 procent) och 13,1 procent bland män. (12,9 procent)

Andel bland inrikes födda: 5,7 procent (6,2 procent) 5 procent bland kvinnor (5,4 procent) och 6,4 procent bland män (6,9 procent)

Statistikunderlaget finns här

Läs mer om MUCF:s arbete med unga som varken arbetar eller studerar på mucf.se

Fakta om statistiken

MUCF har tagit fram statistik över andelen unga som varken arbetar eller studerar sedan 2007. Uppgifterna bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16–29 år och gruppen delas in i åldrarna 16–24 år och 25–29 år. Statistiken redovisas efter kommun, län och för hela riket. För närvarande sträcker sig statistiken från 2007 till 2022.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar (”uvas”) omfattar personer som under det aktuella kalenderåret haft arbetsinkomster understigande ett prisbasbelopp (48 300 kronor under 2022) och inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerade eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Till skillnad från Arbetsförmedlingens mått på ungdomsarbetslöshet, som omfattar unga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, ingår även unga som inte aktivt söker arbete i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. I MUCF:s rapport ”Ett långvarigt utanförskap”, görs en uppdelning av gruppen unga som varken arbetar eller studerar utifrån den tid man befinner sig utan arbete eller studier; kort tid (1–2 år), medellång tid, återkommande samt lång tid (5–11 år).

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Barnens fritidsaktiviteter har blivit en klassfråga – 1 av 4 föräldrar har dragit ner på aktiviteterna
Minns tillbaka till årets BUS-dagar