Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

Vi finns till för dig som jobbar med privatekonomi ute i kommunerna. Vi jobbar med att stärka och tydliggöra yrkesrollen, samt satsar på kompetensutveckling för våra medlemmar.

Budget- och skuldrådgivning – ett viktigt yrke

Sedan den första skuldsaneringslagen började tillämpas i Sverige 1994 har kommunens budget- och skuldrådgivning haft en viktig roll för att hjälpa överskuldsatta personer. I den senaste lagen har kommunernas ansvar förtydligats och det rehabiliterande och rådgivande arbetet har satts i fokus.

Rådgivningsansvaret omfattar inte bara dem som är berättigade till en skuldsanering enligt lagen, utan alla skuldsatta som är i behov av hjälp. Rådgivningen ska även bidra till att förebygga att människor blir överskuldsatta. Budget- och skuldrådgivare har alltså en viktig uppgift att ge den skuldsatte hopp och visa på handlingsalternativ och vägar ut skuldfällan.

”En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara av sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av en ordnad privatekonomi, men också ger stöd och råd till dem som har halkat snett. I förlängningen är det också bra för kommunerna, eftersom sådana ekonomiska problem annars riskerar att bli inkörsporten till utanförskapet.”

Mats Odell – f d Kommun- och finansmarknadsminister

Bli medlem!

Genom att bli medlem är du med och påverkar vårt arbete. Du håller dig uppdaterad kring frågor som rör vår verksamhet, får tillgång till relevanta utbildningar, anpassade arbetsverktyg, kollegial samverkan mm.

Föreningens historia

BUS-föreningen såg dagens ljus i juni 1995. Det var Mari Råby, föreningens första ordförande, som bildade föreningen tillsammans med fem kollegor. Föreningen kom till därför att man kände att yrket inte fick tillräcklig respekt bland arbetsgivare och myndigheter. Dessutom var yrket då relativt nytt, så det saknades verktyg, stöd och utbildning.

Till den första utbildningsdagen 1996 hade mer än 100 personer tecknat medlemsskap. Första prioritet blev att samordna medlemmarna ute i landet. Föreningen bildade därför regioner för samsyn, nätverksträffar, diskussioner och kunskapsspridning. Syftet var att snabbt få till en ”vi-känsla” i BUS, värna om yrkesstoltheten och poängtera att det enbart var med gemensamma krafter som man kan få resultat.

Vision

Samtliga invånare i Sverige ska känna till budget- och skuldrådgivningen och den hjälp som erbjuds därigenom. Verksamheten ska vara välkänd och ha ett gott anseende hos allmänhet, myndigheter, media och beslutsfattare.

All budget- och skuldrådgivning ska ges tillräckliga personella resurser för att säkerställa hög kvalitét och likvärdighet i hela landet.

Alla rådgivare ska trivas utomordentligt väl i sin yrkesroll och erhålla relevant grundutbildning, fortlöpande kompetensutveckling samt möjlighet till kollegialt lärande.