Ordlista

Vi är medvetna om att många ord och utryck inte alltid är helt lätta att förstå och för att reda ut begreppen har vi samlat en lista på vanligt förekommande formuleringar här.

Ett ackord är en frivillig överenskommelse med din fordringsägare där man kan få en del av skulden avskriven med en lite större betalning.  Kan t ex göras om man har en summa pengar att erbjuda på en gång – resterande skuld skrivs sedan av.

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som är frivillig att teckna av alla som arbetar. Som medlem i en a-kassa får du ersättning varje dag du är arbetslös, en så kallad dagpenning. Du kan som mest få ersättning på 80 % av en lön upp till 33 000 kr per månad. 

En avbetalning på kapitalskulden, dvs det belopp du har lånat.

Annuitetslån är ett lån där du varje period (t ex varje månad) betalar ett fast belopp för Både amortering och ränta. Eftersom beloppet vid varje betalning är detsamma, så varierar både räntan och amorteringsdelen under löptiden. Som för alla låneformer med återkommande avbetalningar, så minskar räntekostnaden efter hand, i takt med att det räntegrundande lånebeloppet sjunker. Amorteringsdelen stiger därmed för varje betalning. Det innebär att du i början av återbetalningstiden betalar mycket i ränta och mindre på själva skulden.

De skulder du har från stat eller kommun kallas när de ligger hos Kronofogden för a-mål. Exempel på allmänna mål är skulder som rör skatter, böter och studiemedel. 

Ett sätt att automatiskt betala sina räkningar, passar för de återkommande räkningarna så som hyra, telefon mm. Avtal om autogiro tecknas mellan dig och betalningsmottagaren och rätt belopp dras automatiskt från ditt konto på rätt dag.

Om du blivit uppsagd från din bostad kan Kronofogden genomföra en avhysning om du inte själv flyttat på utsatt datum, kallas till vardags för vräkning.

Bedrägeri innebär att en person lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att personen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad. 

Exempel på bedrägeri är att skicka bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri att kopiera uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit. 

De tillgångar du får behålla för sin egen och familjens försörjning vid en utmätning – tex pengar till hyra, arbetsresor, barnomsorg och medicinkostnader. 

Att motsätta sig en faktura. Anser du att en faktura eller ett krav du fått är felaktigt kan du invända (bestrida) det.  Man bestrider en faktura skriftligen och det ska tydligt framgå vilken faktura det avser, att man bestrider samt välgrundad och saklig orsak till varför man bestrider. 

En betalningsanmärkning visar att en person inte har skött sina betalningar. Uppgiften om betalningsanmärkningen finns hos kreditupplysningsföretag och ligger vanligtvis kvar i 3 år för privatpersoner.  

En ansökan från fordringsägaren till Kronofogden om att de ska fastställa skulden. Med brevet skickas alltid ett delgivningskvitto med som ska skrivas under – man medger då att man vet om att kravet finns. När det kommer i din digitala brevlåda kan man logga in på Kronofogdens hemsida och signera föreläggande med sitt bank-id. 

Att gå i borgen för någon innebär att man får vara beredd på att ta på sig betalningsansvaret för dennes skuld om den andre inte betalar. 

Många blandar ihop borgensman med borgenär (länka till detta ord). 

Den person/företag som har lånat ut pengar eller skickat en faktura och som ska ha betalt.

Ett verktyg för att planera och se hur dina inkomster fördelas på dina olika utgifter.

På konsumentverkets hemsida finns ett verktyg, budgetkalkylen, där du kan sammanställa din egen budget.

En årlig inlämning av uppgifter om inkomst till Skatteverket. Här redovisas även eventuella avdrag man har.  

Innebär att en person får del av en handling (ett krav/fordran) som vanligtvis ska bekräftas.

En undertecknad/signerad bekräftelse som visar på att du har mottagit ett dokument (tex ett krav eller beslut).  

Tänk på att det är viktigt att skicka tillbaka ett delgivningskvitto om du fått ett sådant (detta görs enklast via mina sidor på Kronofogdens hemsida). Detta eftersom du annars riskerar att Kronofogden kommer till ditt hem eller din arbetsplats för att delge dig. En sådan delgivning medför även onödiga extrakostnader. 

Om du betalar en räkning efter förfallodatum tillkommer dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan räknas för varje dag du är försenad med betalningen och ska vara avtalad när du tog lånet/gjorde beställningen från första början.
Den effektiva räntan används som ett jämförelsepris mellan olika lån och visar den totala kostnaden för ett lån under ett år, inklusive avgifter som till exempel uppläggningsavgift och aviavgift. Anges som årsränta. 
Skulder hos Kronofogden till företag eller privatpersoner.
Personer som varit skuldsatta under lång tid och funnits i Kronofogdens register i mer än 20 år. 

Auktion där Kronofogden säljer någons egendom för att personens skuld ska bli betald. 

Det belopp du alltid har rätt att behålla när du har löneutmätning för att kunna betala din boendekostnad och vanliga levnadskostnader för mat, kläder med mera Se även förbehållsbelopp. 

Den man är skyldig pengar. 

Det belopp som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering för att kunna betala kostnader för boende och andra levnadskostnader som mat, kläder med mera

En beräkning som Kronofogden gör vid löneutmätning för att fastställa hur mycket en person kan betala på sina skulder varje månad. Utgår från att man först och främst måste få behålla pengar för att kunna betala hyra, mat och liknande.  

En person som är skyldig pengar. 
Ett dyrt lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än den så kallade referensräntan. Särskilda regler gäller vid högkostnadskrediter, bland annat får den nominella räntan vara högst 40 procentenheter över referensräntan. Det finns även ett kostnadstak som innebär att det man betalar i räntor och avgifter inte får vara mer än summan man lånat från början.
En ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Priset för samma korg med varor i affären stiger över tid och pengarna minskar alltså i värde. 

Som mått på den allmänna prisnivån används ofta ett konsumentprisindex (KPI) som mäter priset på en genomsnittlig korg med en mängd olika varor och tjänster som svenska konsumenter köper.

Med inhibition menas att ett beslut ska avvaktas med att utföras.  

Som exempel kan nämnas att Kronofogden inte får gå vidare med åtgärder i ett överklagat ärende gällande utmätning innan Tingsrätten fattat sitt beslut i frågan.

Om du inte betalar dina räkningar kan skulden vidare till inkasso. Det innebär att det ursprungliga företaget tar hjälp av ett inkassobolag att driva in skulden. Du får ett inkassokrav med uppmaning att betala in beloppet och de lägger även på en kostnad för inkassokravet på 180 kronor.  

Ett beslut att inleda en skuldsanering är ett första steg på vägen till skuldsanering. Man kan säga att det är ett preliminärt beslut om att du uppfyller kraven om skuldsanering utifrån de uppgifter Kronofogden har vid det tillfället

 

Ett mått som visar hur mycket det kostar att leva i Sverige och hur denna kostnad utvecklas över tid. De varor och tjänster som indexet baseras på ska avspegla vad en genomsnittlig svensk konsumerar. KPI är det vanligaste måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. 

En kontroll ett företag gör avseende din ekonomiska situation när du exempelvis ansöker om ett lån för att bedöma om du har möjlighet att betala tillbaka lånet. Kreditupplysningen visar bland annat din inkomst och om du har någon betalningsanmärkning eller skulder hos Kronofogden. Informationen lämnas av ett kreditupplysningsföretag ex. UC.

Årsränta för ett lån utan några avgifter eller kostnader inräknade. Om du lånar 100 000 kronor och den nominella räntan är 10 % ska du alltså betala 10 000 kronor i räntekostnader per år. 

Ett fastställt belopp som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering som ska täcka vanliga levnadskostnader för bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar, avgift för medlemskap i fackförening/A-kassa och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.  

Normalbeloppet påverkas av konsumentprisindex och uppdateras en gång per år.

Du som har en beviljad skuldsanering ska ansöka om omprövning om ditt betalningsutrymme (alltså det belopp du ska betala till din skuldsanering) förändras väsentligt under skuldsaneringsperioden.  

Har din förmåga att betala försämrats eller förbättrats varje månad, och förändringen kommer att bestå över tid, så kan din betalningsplan komma att ändras. Det krävs att förändringen är så pass stor att ditt betalningsutrymme antingen har: 

  1. minskat med 500 kr eller mer per månad, eller 
  2. ökat med 4 000-5 000 kr eller mer per månad 

Du kan även behöva ansöka om omprövning om du får ett större engångsbelopp utbetalat till dig (tex via arv) eller om du får en större oförutsedd utgift som inte kan betalas med hjälp av din buffert som beslutats i skuldsaneringen (tex omfattande tandvård). 

En ansökan om omprövning kan även skickas in av dina fordringsägare om du tex inte betalar som du ska till din skuldsanering. 

Fysiska personer kan likt juridiska personer försättas i konkurs om de inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid. Det är tingsrätten fattar beslut om konkurs. Personlig konkurs är dock ovanligt idag då fysiska personer som inte kan betala sina skulder på egen hand inom en överskådlig tid istället kan ansöka om skuldsanering. 

Om du fått ett beslut om beviljad skuldsanering och en fordringsägare har missat att anmäla sin fordran i skuldsaneringsärendet, så faller fordringen bort (prekluderas). Preklusionen innebär att fordran omfattas av skuldsaneringen, men fordringsägaren får ingen betalning och kan inte heller kräva in pengar för skulden mot dig i något annat sammanhang. För att detta ska gälla krävs att skulden har uppstått före datumet för beslut att inleda skuldsanering. 

I skuldsammanhang innebär preskription att en fordran efter viss tid upphör att gälla mot den som har en skuld till en annan. Den som har en fordran på någon har då inte längre rätt att kräva betalning från den som är skyldig pengar.  

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten eller tre år för konsumentfordringar, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (ett så kallat preskriptionsavbrott). En preskription avbryts till exempel när ett kravbrev skickas till den skuldsattes folkbokföringsadress, oavsett om den skuldsatte faktiskt bor där eller inte. Preskriptionstiden börjar då löpa på nytt. Detta innebär att skulder sällan når preskription då fordringsägare vanligtvis skickar kravbrev löpande med jämna mellanrum. 

Ett prisbasbelopp är ett årligen fastställt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället och som används som utgångspunkt i olika beräkningar. Några ersättningar som prisbasbeloppet ligger till grund för är garantipension, omvårdnadsbidrag, sjuk-/föräldraförsäkring och studiemedel från CSN. 

En ränta som fastställs av Riksbanken två gånger om året; den 1 januari och den 1 juli. Det är styrräntan som styr nivån på Riksbankens referensränta. Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta, avrundat uppåt till närmast halva procentenhet om det behövs. 

Riksbankens referensränta har inget penningpolitiskt syfte, utan kan användas för att beräkna andra räntor som till exempel dröjsmålsräntor.

Ränta är det pris du betalar för att få låna pengar. Den avtalade årsräntan framgår av ditt låneavtal. 

Vid försenad betalning av en fordran erläggs en så kallad dröjsmålsränta. Denna kan ses som en form av sanktion vid dröjsmål. Om det inte avtalats om någon specifik dröjsmålsränta bestäms denna enligt räntelagen och är då lika med referensräntan plus åtta procentenheter.

Ett samlingslån innebär att du samlar många olika smålån i ett enda större lån. Samlingslån kan även kallas hopbakslån, omstartslån, saneringslån eller skuldfinansieringslån.  

Funderar du på att ansöka om ett samlingslån är det viktigt att du kontrollerar villkoren noga och jämföra räntan, amorteringen och återbetalningstiden med dina tidigare lån. Till exempel kan ett lån med lägre ränta och lägre månadskostnad men med en längre återbetalningstid totalt sett bli dyrare. 

Det är även viktigt att fundera över vad anledningen är till att dina befintliga lån och krediter kommit till. Är det till exempel ett ohållbart konsumtionsmönster som lett till att du tagit lånen och krediterna är det viktigt att du får bukt med detta. Annars riskerar du att du i slutändan tar nya lån och krediter utöver ditt samlingslån, vilket då innebär att du i förlängningen blir mer skuldsatt än du var från början. 

En annan benämning på samlingslån. Läs mer under “samlingslån”.

Sjukersättning beslutas av Försäkringskassan och är en ersättning du kan ha rätt till om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid.  

Sjukersättning benämns ibland som sjukpension då detta var dess tidigare benämning. Begreppet sjukpension finns dock idag bara kvar för en del av sjukförsäkringen inom den kollektivavtalade ITP-planen. 

Försäkringskassan utreder och fattar beslut om du har rätt till sjukpenning. Det är en ersättning du kan få om du är sjuk och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdomen. 

Sjukpenning förväxlas ibland med sjukersättning, vilket är en ersättning du kan ha rätt till om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer kunna arbeta heltid. 

Kronofogden kan fatta beslut om skuldsanering för den som är så pass skuldsatt att hen inte kommer kunna betala sina skulder inom en överskådlig tid. Beslutet innebär att den som har skulder helt eller delvis befrias från ansvar för de skulder som ingår i skuldsaneringen.  

För att beviljas skuldsanering måste du uppfylla fyra krav: 

  • du är så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på många år 
  • det är rimligt utifrån dina personliga och ekonomiska förhållanden 
  • du har dina huvudsakliga intressen i Sverige, till exempel att du bor, arbetar eller har skulder här 
  • du inte har näringsförbud. 

Om du har fått skuldsanering tidigare ställs särskilda krav för att du ska få det igen. Då tittar Kronofogden bland annat på: 

  • varför du har fått nya skulder 
  • hur gamla skulderna är 
  • om dina förutsättningar för att förbli skuldfri har förändrats. 

Har du funderingar på att ansöka om skuldsanering eller behöver stöd under en pågående skuldsanering, rekommenderar vi dig att ta kontakt med budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Ett snabblån handlar ofta om lån och krediter på ganska små belopp, mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor, och som ofta ska betalas tillbaka redan efter 30 dagar. Att ta ett snabblån är en kortsiktig lösning som kan bli väldigt dyr.  

För vissa dyra lån (vilket snabblån ofta är) gäller särskilda regler om hur hög räntan får vara och hur stora kostnader långivaren får ta ut. Sådana lån kallas högkostnadskrediter. För högkostnadskrediter får bland annat den nominella räntan som högst vara 40 procentenheter över den så kallade referensräntan, och det du betalar i räntor och avgifter högst får motsvara det belopp du lånar. 

När man lever med höga skulder och på en inkomst som inte räcker till alla utgifter, kan man ibland välja att ta snabblån för att kunna fortsätta betala på andra lån. Detta för att undvika att hamna hos Kronofogden. Känner du igen dig i detta är det hög tid att ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare för att få stöd och hjälp i din situation.

Att vara solidariskt ansvarig eller ha ett solidariskt betalningsansvar innebär att du svarar för en skuld ”en för alla, alla för en”. Det betyder att kravet på att betala kan riktas mot en av dem som är solidariskt ansvariga, och den som har betalat får sedan kräva den/de övriga på dennes del av skulden. 

En fordringsägare eller långivare kan rikta sitt krav till vem han vill av dem som är solidariskt betalningsansvariga. Den som blir krävd måste då betala hela summan. 

Om en av de som är gemensamt betalningsansvariga för en skuld blir beviljad en skuldsanering, kommer den/de övriga som står på lånet vara ensamt betalningsansvariga för hela skulden när hens skuldsanering är klar. Kvarvarande betalningsansvariga kan inte heller kräva någon betalning på resterande delen av lånet från individen i efterhand, eftersom skuldsaneringen inneburit att personen befriats från allt betalningsansvar.

Styrräntan är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Riksbankens direktion fattar beslut om styrräntan i syfte att uppnå inflationsmålet. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. 

En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar. En sänkning av styrräntan leder till att bankerna sänker sina räntor. Lägre bankräntor gör att människor och företag handlar mer – inflationen ökar. 

UC AB är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Ibland kan uttryck som att “ta en UC” därför användas som en synonym för att göra en kreditupplysning. Den vanligaste orsaken till att ett företag genomför en kreditupplysning är att ta reda på hur stor risk det innebär att låna ut pengar till någon.  

Några andra stora kreditupplysningsföretag i Sverige är Bisnode, Creditsafe, Syna & Valitive. Läs mer om vad en kreditupplysning är här.

När Kronofogden tar egendom för betalning av en skuld. Exempel på utmätning är löneutmätning. 

All egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (ditt så kallade beneficium) kan utmätas. Vid löneutmätning har du rätt att behålla en viss summa för att klara dina mest nödvändiga löpande utgifter. Många kallar denna summa för existensminimum. I Kronofogdens beräkningar kallas det förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av olika delar, men som minst din boendekostnad och ett normalbelopp. Hur stor summan blir i slutändan beror bland annat på din boendesituation, vilka som bor i ditt hushåll och om du har vissa andra nödvändiga kostnader som du måste betala för ditt dagliga leverne, till exempel mediciner, barnomsorg eller resor till och från arbete.

I frågor som rör skulder innebär ett utslag att Kronofogden har fattat ett beslut om att någon är skyldig att betala. I samband med beslutet får du även en betalningsanmärkning som registreras hos ett kreditupplysningsföretag. Om du anser att beslutet är felaktigt och överklagar överlämnas ärendet till tingsrätten för prövning. 

Det är först efter ett utslag som Kronofogdemyndigheten kan hjälpa den som har ett krav mot någon att tvångsvis genomföra det som beslutats i domen eller utslaget. Det kan till exempel handla om att den som är skyldig pengar tvingas betala på skulden via löneutmätning. 

Kronofogdens åtgärd för att med tvång genomföra ett beslut, en dom eller ett utslag. Exempel på verkställighet är att utmäta egendom för att betala en skuld eller vräka/avhysa en person från en fastighet.
En vräkning innebär att du som hyresgäst blir tvingad att flytta från din bostad. Ett annat ord för vräkning är avhysning. En vräkning kan till exempel bero på att du inte har betalt din hyra eller på grund av att du har stört andra hyresgäster under en längre tid. Det är Kronofogden som beslutar om och utför en vräkning. 

Om du anser att du fått ett hot om vräkning som grundar sig på felaktiga uppgifter kan du få hjälp med hyresjuridisk rådgivning via Hyresgästföreningen. Det krävs att du har ett aktivt medlemskap hos Hyresgästföreningen för att du ska kunna ta del av hjälpen.

Innebär att en person inte kan betala sina skulder eller har återkommande problem med att betala sina räkningar.  

Budget- och skuldrådgivare har, enligt lag, både i uppdrag att förebygga överskuldsättning och att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. I de fall det finns en beviljad skuldsanering kvarstår uppdraget att ge stöd även under skuldsaneringsförfarandet och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.