År 2012 beslutade Kronofogden om en schablonbuffert om 500 kr vid beräkning av en gäldenärs förbehållsbelopp i fråga om skuldsanering. Med hänsyn tagen till den höga inflation som varit sedan dess anser man att denna inte har samma ekonomiska värde idag som den hade då. Den 6 maj 2024 beslutade Kronofogdemyndigheten därför att öka schablonbufferten till 650 kr. Precis som tidigare ska det dock alltid göras en individuell prövning i fråga om storleken på bufferten. Detta innebär att gäldenären kan komma att få förbehålla sig ett högre belopp om det finns omständigheter som indikerar att det föreligger en högre risk än i normalfallet för oförutsedda kostnader.

Det som ska vara utmärkande för de omständigheter som kan motivera en högre buffert är att:

  • det ska vara fråga om kostnader som med hänsyn till gäldenärens tidigare förhållanden med all sannolikhet kommer att uppstå under den tid då betalningsplanen gäller
  • det ska vara fråga om kostnader som Kronofogden hade kunnat förbehålla gäldenären om de hade varit kända på förhand
  • det får inte vara fråga om faktorer som redan har beaktats i någon annan del av beräkningen.

Du kan läsa hela Kronofogdens ställningstagande här.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Statskontoret ska utvärdera budget- och skuldrådgivningen
FolkmassaNy forskning: Ökade resurser till budget- och skuldrådgivningen kan minska skuldproblemen i samhället