Regeringen har per den 2 maj 2024 fattat ett beslut där de uppdrar åt Statskontoret att analysera och utvärdera den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Av uppdraget framgår att Statskontoret även ska bedöma om budget- och skuldrådgivningen uppfyller sitt syfte i att bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer.

Statskontoret ska även analysera rollerna för de aktörer som ingår i systemet för budget- och skuldrådgivning. Dessa är:

  • de kommunala budget- och skuldrådgivarna
  • Konsumentverket
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • kommunens ansvar gentemot kommuninvånarna
  • eventuellt stöd från Kronofogdemyndigheten.

De ska även inhämta synpunkter från berörda aktörer. Denna analys ska göras för att se över förutsättningarna för en mer likvärdig budget- och skuldrådgivning med hög kvalitet och som möter behovet av rådgivning i varje kommun.

Statskontoret får utifrån detta lämna förslag på ändringar i nuvarande regelverk eller andra åtgärder som kan förbättra budget- och skuldrådgivningens tillgänglighet och som bedöms vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2025.

Vill du dela inlägget på sociala medier?
riksdagshusetBUS-föreningen medverkar i riksdagens civilutskott
Ökad schablonbuffert i skuldsaneringsärenden