Inflationen är nära målet och konjunkturen är svag. Direktionen anser att penningpolitiken bör anpassas gradvis och har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 3,75 procent. Förutsatt att inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret.

Inflationen har fortsatt att sjunka och är nära målet på 2 procent. Förutsättningarna för en inflation i linje med målet även på lite längre sikt är goda. De långsiktiga inflationsförväntningarna signalerar ett starkt förtroende för målet och löneökningarna är måttliga.

Ny information tyder på att inflationstrycket i stora drag är som förväntat. Styrräntan lämnas oförändrad på 3,75 procent, i linje med prognosen i mars och kommunikationen i den penningpolitiska uppdateringen i maj.

Utvecklingen av inflationen har varit gynnsam sedan slutet av förra året. Inflationen exklusive energipriser har sjunkit till 3 procent och utfallen sedan i höstas har varit lägre än Riksbankens prognoser. Det senaste utfallet för inflationen exklusive energipriser var dock något högre än väntat, vilket illustrerar att det kan komma bakslag när inflationen anpassas till målet. Detta understryker behovet av att styrräntesänkningar sker gradvis.

Mot bakgrund av att inflationen i grunden utvecklas gynnsamt, att konjunkturen bedöms vara något svagare och att kronans växelkurs är något starkare, har prognosen för styrräntan justerats ner något. Förutsatt att inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret. Men inflations- och konjunkturutsikterna är osäkra. Det finns risker kopplade till bland annat inflationen i omvärlden, geopolitiska oron, kronans växelkurs och återhämtningen i svensk ekonomi som kan leda till en både högre och lägre styrränta än i prognosen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta
Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde

2023 2024 2025 2026 2027 kv2
KPI 8,5 (8,5) 3,1 (3,5) 1,3 (1,5) 1,6 (1,6) 2,0
KPIF 6,0 (6,0) 2,0 (2,3) 1,8 (1,9) 1,9 (2,0) 2,1
BNP -0,2 (-0,2) 1,1 (0,3) 1,7 (1,9) 2,4 (2,4) 2,1
Arbetslöshet, procent 7,7 (7,7) 8,5 (8,3) 8,3 (8,2) 8,0 (8,0) 7,7
Styrränta, procent 3,5 (3,5) 3,7 (3,8) 2,9 (3,0) 2,7 (2,7) 2,6

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i mars 2024 inom parentes, Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2027.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan
Procent, kvartalsmedelvärden

2024 kv2 2024 kv3 2024 kv4 2025 kv1 2026 kv 2 2027 kv2
Styrränta 3,87 (3,93) 3,67 (3,70) 3,33 (3,44) 3,08 (3,20) 2,67 (2,70) 2,56

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i mars 2024 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Vill du dela inlägget på sociala medier?
Förkovra dig i skuldsaneringslagarna
Suicidpreventiva dagen 2024 - Lär dig mer om individriktade sätt att förebygga suicid